Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за май

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на май 2020 г. възлиза на 24 612,8 млн. лева.

Вътрешните задължения са 6 242,4 млн. лева, а външните 18 370,4 млн. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 21,0 %, като делът на вътрешния дълг е 5,3 %, а на външния дълг – 15,7 %. В структурата на дълга на подсектор „Централно управление“ в края на периода вътрешните задължения заемат дял от         25,4 %, а външните – от 74,6 %.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 май 2020 г. е в размер на 113,1 млн. лева. Вътрешните гаранции са 63,7 млн. лева, а външните – 49,4 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,1 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на май 2020 г. достига до 23 185,7 млн. лева или 19,8 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 956,8 млн. лева, а външните – в размер на 17 229,0 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през май 2020 г. възлиза на 1 692,3 млн. лева, вътрешните гаранции са 63,7 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП  1,4 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Забележка: Съгласно чл.36, ал.3 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр.95 от 8.12.2015г., изм. и доп. ДВ. бр.43 от 7.06.2016 г., ДВ бр.91 от 14.11.2017 г.), считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД), публикувана до м. май 2016 г. в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в новото издание в приложението на стр. 11.

[1]Дълг на подсектор „Централно управление“ е дългът на подсектор „Централно управление“ съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление“, съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК), можете да намерите ТУК.

[2]Прогнозни данни на Министерството на финансите.

Pin It on Pinterest