Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за март

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на март 2021 г. възлиза на 29 208,3 млн. лева, като бележи увеличение с около 273,0 млн. лв. в сравнение с края на февруари 2021 г.

Вътрешните задължения са 6 279,6 млн. лева, а външните 22 928,7 млн. лева.

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 23,5 %, което представлява увеличение с около 0,3 пр.п. в сравнение с края на предходния месец. Съотношението на вътрешния дълг спрямо БВП се увеличава от 4,8 % на 5,0 %, а външният дълг запазва нивото си от 18,4 %. В структурата на дълга на подсектора за март 2021 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 21,5 % и 78,5 %.

В структурата на дълга по инструменти към 31 март 2021 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари (МКП) с дял от 60,9 %, следвани от държавните ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар – 20,4 % и държавните заеми – 18,8 %. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97,8 %), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,7 %). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г.  – 67,6 %, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 28,5 %, до 5 г. – 3,9 %. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи – 42,0 % в периода до 5 г., 31,4 % в периода от 5 до 10 г. и 26,6 % в периода над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 31 март 2021 г. е в размер на 310,4 млн. лева. Вътрешните гаранции са 72,3 млн. лева, а външните – 238,1 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,2 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на март 2021 г. достига до 27 803,0 млн. лева или 22,3 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 960,0 млн. лева, а външните – в размер на 21 843,0 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през март 2021 г. възлиза на 1 775,8 млн. лева, вътрешните гаранции са 72,3 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4 %. Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Pin It on Pinterest