Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за февруари

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на февруари 2021 г. възлиза на 28 935,2 млн. лева, като бележи намаление с около 33,0 млн. лв. в сравнение с края на 2020 г.

Вътрешните задължения са 5 989,8 млн. лева, а външните 22 945,3 млн. лева.

В края на отчетния период показателят дълг на подсектор „Централно управление“/БВП[2] възлиза на 23,2 %, което представлява намаление с около 1 пр.п. в сравнение с края на предходната година.   Съотношенията на вътрешния и външния дълг спрямо БВП също намаляват съответно от 5,0 % на 4,8 % и от 19,3% на 18,4 %. В структурата на дълга на подсектора вътрешните и външните задължения запазват своя дял съответно от 20,7 % и 79,3 %.

В структурата на дълга по инструменти към 28 февруари 2021 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари (МКП) с дял от 61,5 %, следвани от държавните ценни книжа (ДЦК), емитирани на вътрешния пазар – 19,5 % и държавните заеми – 19 %. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97,7 %), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,7 %). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г.  – 68,3 %, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 28,8 %, до 5 г. – 2,9 %. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи – 41,3 % в периода до 5 г., 31,7 % в периода от 5 до 10 г. и 26,9 % в периода над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към края на февруари 2021 г. е в размер на 228,4 млн. лева. Вътрешните гаранции са 73,2 млн. лева, а външните – 155,2 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,2 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг (ЗДД), официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на февруари 2021 г. достига до 27 519,6 млн. лева или 22,1 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 5 660,0 млн. лева, а външните – в размер на 21 859,5 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през февруари 2021 г. възлиза на 1 712,5 млн. лева, вътрешните гаранции са 73,2 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,4 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Pin It on Pinterest