България

Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за февруари 2024 г.

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на февруари 2024 г. възлиза на 41 210,0 млн. лева, като бележи намаление с 44,4 млн. лв. спрямо края на януари 2024 г.

Вътрешните задължения са 10 669,8 млн. лева, а външните 30 540,2 млн. лева.

Съотношението „дълг на подсектор „Централно управление“/БВП[2]“ запазва нивото си от предходния месец и възлиза на 20,0%. Делът на вътрешния дълг спрямо БВП е 5,2%, а на външния дълг – 14,8%. В структурата на дълга на подсектора за февруари 2024 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 25,9% и 74,1%.

В структурата на дълга по инструменти към 29 февруари 2024 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 60,1%, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 25,3% и заемите – 14,7%. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (98,9%), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9%).
В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 56,9%, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 33,2%, от 1 до 5 г. – 9,6% и до 1 г. – 0,3%. В структурата по остатъчен матуритет делът на дълга до 1 година е 9,6%, 26,3% – от 1 до 5 г., 35,5% – от 5 до 10 г. и 28,7% – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 29 февруари 2024 г. е в размер на 880,1 млн. лева. Вътрешните гаранции са 242,4 млн. лева, а външните – 637,6 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4%.  

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на февруари 2024 г. достига до 40 512,3 млн. лева или 19,7% от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10 615,4 млн. лева, а външните – в размер на 29 896,9 млн. лева.   

Държавногарантираният дълг през февруари 2024 г. възлиза на 1 761,8 млн. лева, вътрешните гаранции са 242,4 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 0,9%.  

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Забележка: Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 7.06.2016 г., ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.), считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД), публикувана до м. май 2016 г. в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в новото издание в Приложение 4 на стр. 11.  

[1] Дълг на подсектор „Централно управление“ е дългът на подсектор „Централно управление“ съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление“, съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК) ,можете да намерите ТУК

[2] Брутен вътрешен продукт –  съгласно Есенна макроикономическа прогноза 2023 г. на МФ.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest