Публикуван е месечният бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“ за април

Дългът на подсектор „Централно управление“[1] към края на април 2022 г. възлиза на 31 498,4 млн. лева, като бележи увеличение с близо 456,3 млн. лв. спрямо края на март 2022 г.

Вътрешните задължения са 10 352,2 млн. лева, а външните 21 146,2 млн. лева.   

В края на отчетния период съотношението на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП)[2] възлиза на 21,4 %, като делът на вътрешния дълг е 7,0 %, а на външния дълг – 14,3 %. В структурата на дълга на подсектора за април 2022 г. вътрешните и външните задължения заемат съответно дял от 32,9 % и 67,1 %.  

В структурата на дълга по инструменти към 30 април 2022 г. основна част продължават да заемат облигациите, емитирани на международните капиталови пазари с дял от 48,4 %, следвани от държавните ценни книжа, емитирани на вътрешния пазар – 31,6 % и държавните заеми – 20,0 %. В лихвената структура на дълга се запазва тенденцията за превес на задълженията с фиксиран лихвен процент (97,8 %), а при валутната – за голям относителен дял на дълговите инструменти, деноминирани в евро и лева (99,9 %). В матуритетната структура на дълга по оригинален матуритет с най-голям дял са дълговите инструменти със срочност над 10 г. – 64,2 %, следвани от тези със срок от 5 до 10 г. – 23,8 %, от 1 до 5 г. – 11,9 % и до 1 година с минимален дял от 0,1 %. В структурата по остатъчен матуритет се наблюдава балансирано разпределение на предстоящите падежи – 8,1 % представляват плащанията до 1 г., 39,0 % – от 1 до 5 г., 28,2 % – от 5 до 10 г. и 24,7 % – над 10 години.

Гарантираният дълг на подсектор „Централно управление“ към 30 април 2022 г. е в размер на 552,5 млн. лева. Вътрешните гаранции са 65,6 млн. лева, а външните – 487,0 млн. лева. Съотношението гарантиран дълг на подсектор „Централно управление“/БВП е в размер на 0,4 %.

Съгласно водения от Министерството на финансите, на основание на чл. 38, ал. 1 от Закона за държавния дълг, официален регистър на държавния и държавногарантирания дълг, държавният дълг към края на април 2022 г. достига до 30 237,6 млн. лева или 20,5 % от БВП. Вътрешните задължения са в размер на 10 137,1 млн. лева, а външните – в размер на 20 100,4 млн. лева. 

Държавногарантираният дълг през април 2022 г. възлиза на 1 909,5 млн. лева, вътрешните гаранции са 65,6 млн. лева, а съотношението държавногарантиран дълг/БВП е 1,3 %.

Бюлетинът е публикуван в категория „Статистика”/„Месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“.

Забележка: Съгласно чл. 36, ал. 3 от Закона за публичните финанси (в сила от 01.01.2014 г.
обн. ДВ. бр.15 от 15.02.2013 г., изм. ДВ. бр. 95 от 8.12.2015 г., изм. и доп. ДВ. бр. 43 от 7.06.2016 г., ДВ бр. 91 от 14.11.2017 г.), считано от м. юни 2016 г. МФ публикува месечен бюлетин „Дълг и гаранции на подсектор „Централно управление“. Информация за размера, структурата и динамиката на държавния и държавногарантирания дълг (поет по реда на ЗДД), публикувана до м. май 2016 г. в бюлетин „Държавен дълг“, се съдържа в новото издание в приложението на стр. 11.  

[1] Дълг на подсектор „Централно управление“ е дългът на подсектор „Централно управление“ съгласно Регламент на Съвета (ЕО) № 479/2009 от 25.05.2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност. Списък на единиците, които освен държавните органи и институции са включени в подсектор „Централно управление“, съгласно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ЕСС 2010) и ръководството за държавен дълг и дефицит на Евростат (ЕК) ,можете да намерите ТУК.

[2] Прогнозни данни на Министерството на финансите.

Pin It on Pinterest