Промяна на Приложение № 2 към чл. 4 от Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Приетото Постановление на Министерския съвет за изменение на Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, изменя минимумите и максимумите на основните месечни заплати на държавните служители с дипломатически ранг в Министерството на външните работи, съгласно Приложение № 2 към чл. 4.

Определените нови минимални и максимални размери на основни месечни заплати, са синхронизирани с нивата на съпоставимите длъжности от Приложение № 1 от Наредбата и ще допринесе за облекчаване на процеса по индексиране на основните месечни заплати на дипломатическите служители, на базата на оценката на изпълнение на длъжността.

Актуализирането има за цел да мотивира служителите и да способства за намаляване на текучеството, в следствие на несъответствието между ниските нива на заплащане и високите изисквания за заемане на дипломатически длъжности.

Pin It on Pinterest