България

Променят се нормативни актове за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт

Със свое постановление правителството прие промени в нормативни актове относно функциите на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт.

Изменени и допълнени са Постановление № 385 на Министерския съвет от 2015 г. за дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт, Устройственият правилник на Министерството на финансите и Устройственият правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. По този начин те са приведени в съответствие с разпоредбата на § 25, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. Съгласно нея, считано от 1 февруари 2024 г., министър-председателят, в качеството си на Централен орган за покупки, ще бъде подпомаган от дирекция „Централизирано възлагане и обществени поръчки“, която с целия си числен състав преминава от Министерството на финансите към администрацията на Министерския съвет.

С приетите изменение и допълнения са направени функционални и структурни промени в Министерството на финансите и администрацията на Министерския съвет.

Целта на нормативни промени е да се осигурят по-добри условия за ефективно изпълнение, да се подобри координацията на централизираното възлагане на обществени поръчки и да се повиши конкуренцията и ефективността на публичните разходи.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest