Променя се графикът за използване на водите от язовирите „Тича“, „Тополница“ и „Домлян“ през месец май

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров утвърди промени в графика за използване на водите от язовирите „Тича“, „Тополница“ и „Домлян“ през месец май.

За яз. „Тича“, във връзка с продължаващата тенденция за намаляващ приток спрямо разхода, който се реализира от язовира МОСВ предписа спешни действия за осигуряване на вода от алтернативни водоизточници за питейно-битово водоснабдяване с цел акумулиране на обеми в язовира. На ползвателите „ВиК-Шумен“, „ВиК-Търговище“ и „Напоителни системи“ ЕАД са поставени допълнителни условия, свързани с необходимостта от провеждане на процедури за издаване на разрешителни за водовземане от алтернативните източници, като е поставен срок от 3 месеца.

„ВиК-Шумен“ трябва да направят проверка на техническото състояние на водовземните съоръжения; режимни наблюдения за изменението на дебита на каптираните извори; опитно-филтрационни изследвания на тръбни и шахтови кладенци, с цел установяване на експлоатационните характеристики на водовземните съоръжения и технически възможните им дебити и  вземане на водни проби за определяне на качеството на подземните води. Във връзка с получен сигнал от Асоциация „ВиК – Шумен“ ООД, свързан с влошаване качеството на водите в яз. „Тича“, по показател „мътност“, е необходимо операторът да предложи техническо решение за утаяване.

„ВиК-Шумен“ и „ВиК-Търговище“ трябва максимално да ограничат ползването за промишлени цели на вода, която е предназначена за питейно-битово водоснабдяване. С оглед на предоставената информация от „ВиК- Търговище“, че на територията, водоснабдявана от яз. Тича няма алтернативни вдоизточници, които могат да снабдяват населените места с достатъчно питейна вода, на оператора е указано да се проучи възможността за изграждане на  нови водовземни съоръжения.

На „Напоителни системи ЕАД“ е поставено условие за напояване на земеделски култури да се използва алтернативен водоизточник – яз. „Шумен“, като за целта проведат необходимата процедура по Закона за водите. Във връзка с получения сигнал за влошаване качеството на водите в яз. „Тича“ по показател „мътност“, на „Напоителни системи“ ЕАД е указано да предприеме спешни действия за обследване на таблените затвори на водовземната кула за напояване (при необходимост извършване на ремонтно-възстановителни работи), с което да направи възможно водовземане от по-ниско ниво на язовира.

Вследствие на получени множество сигнали за загуби по трасето, включително при извършване на ремонтно-възстановителни дейности, операторите трябва да положат необходимите усилия за максимално ограничаване на загубите, с цел икономия на вода и акумулиране на водни обеми в яз. „Тича“.

С промените в графика за месец май са отпуснати и допълнителни водни маси за напояване от яз. „Тополница“. От яз. „Домлян“, по заявка на „Напоителни системи“ ЕАД също е предоставено водно количество за напояване. 

Подробности за промените в графика  можете да намерите тук:

https://www.moew.government.bg/static/media/ups/tiny/Vodi/izm_Grafik_13-05-2020.pdf

Pin It on Pinterest