Промени в ЗИНЗС създават правна уредба за изпълнение на решение на ЕСПЧ по делото „Вецев срещу България“

При изключителни причини от личен и семеен характер, обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража да могат бъдат конвоирани на територията на страната, когато това е постановено от орган на съдебната власт.

Това предвиждат промени в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража /ЗИНЗС/, които Министерството на правосъдието публикува днес за обществено обсъждане на интернет-страницата си и на Портала за обществени консултации. 

С промените се създава правна уредба за изпълнение на решението на Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/ по делото „Вецев срещу България“ (решение от 2 май 2019 г., в сила от 2 август 2019 г.), с което ЕСПЧ прие, че е нарушен чл. 8 (право на зачитане на личния и семейния живот) от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. Причина за нарушението  в този случай е и обстоятелството, че българското законодателство позволява прекъсване на изтърпяването на наказание или отпуск единствено на лишени от свобода, а конвоирането на лица с мярка за неотклонение е възможно само до органите на съдебната власт или местата за задържане.

След влизане в сила на решението на ЕСПЧ, в Министерството на правосъдието беше направен анализ, който установи, че е необходимо да се създаде  уредба, предвиждаща възможност за конвоиране на лица с мярка за неотклонение задържане под стража на територията на страната, когато са налице изключителни причини от личен и семеен характер и след разпореждане на орган на съдебната власт.

Конвоирането ще се извършва от Главна дирекция „Охрана“, като при необходимост може да поиска съдействие от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“. Предвид общата компетентност на Министерството на вътрешните работи по опазване на обществения ред, при необходимост ще се търси съдействие от тези органи.

В преходните и заключителни разпоредби на законопроекта се предлага допълнение на чл. 391 от Закона за съдебната власт, с което се предвижда организацията и редът за осъществяване на конвойната дейност от служители на Главна дирекция „Охрана“ да се регламентира с инструкция на министъра на правосъдието, в съответствие с Конвенцията и практиката на ЕСПЧ.

Pin It on Pinterest