Промени в Закона за хазарта

Министерският съвет прие постановление за изменение и допълнение на Тарифата за таксите, които се събират съгласно Закона за хазарта.

Промените предвиждат включването на такси за разглеждане на документи по подадено искане за извършване на промени по издаден лиценз за организиране на хазартни игри онлайн.

Уеднаквява се подходът при предоставяне на услуги по електронен път, като таксата за тях ще бъде с 5 % по-ниска от съответната такса за същата административна услуга.

Заявяването по електронен път ще допринесе за намаляване броя на документите на хартиен носител при организиране на работния процес на администрацията, ще се рационализира съхраняването им и ще се ограничи административната тежест върху бизнеса чрез намаляване на държавната такса.

Създава се възможност заплащането на таксата по чл. 11 от Тарифата да се извършва по банков път.

Чрез приетото постановление са детайлизират и изискуемите документи, за да се гарантира по-голяма яснота и прецизност при обработването им.

Pin It on Pinterest