България

Промени в правилата за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Постановление № 240 на МС от 2019 г. за създаване на Национален координационен механизъм за върховенство на правото и на Съвет за неговото прилагане.

Националният координационен механизъм осигурява съответствие между областите, наблюдавани от Европейската комисия в годишния доклад относно върховенството на закона, и областите, в които се извършва наблюдение на национално ниво и докладване пред обществеността, а именно: върховенството на закона, съдебната реформа, борбата с корупцията по високите етажи на властта и в по-общ план, борбата с организираната престъпност, медийния плурализъм и свободата на медиите, други институционални въпроси, свързани с принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване.

Нормативните промени съобразяват разпоредбите на Конституцията на Република България, приети на 20 декември 2023 г. от 49-ото Народно събрание във връзка със структурата, мандатите и правомощията на органите на съдебната власт, включително новите функции на Висшия съдебен съвет и Висшия прокурорски съвет. Създават се условия за засилване на участието на представителите на организациите с нестопанска цел в дейността на Националния координационен механизъм, а чрез това и по-пълноценно гражданско наблюдение върху постигнатия напредък и изпълнението на мерките в областите на върховенство на правото.

Предвид разширения обхват на наблюдение и докладване на национално ниво и по въпросите на съдебната реформа и изтичане на времевия хоризонт за изпълнение на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система в края на 2023 г., се предвижда отмяна на Постановление № 3 на Министерския съвет от 2016 г. за създаване на Съвет по прилагане на Актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система.

Като резултати от приетия нормативен акт се очакват по-ефективно наблюдение на национално ниво и докладване пред обществеността по посочените в постановлението области и съответното им отразяване в Годишния доклад на Европейската/комисия относно върховенството на закона в Република България.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest