Променено е решение на МС за приватизация на имот – частна държавна собственост

Със свое решение правителството одобри изменение на РМС № 836 от 2015 г. за приватизация на имот – частна държавна собственост, изм. с РМС № 412 от 2019 г.

Касае се за възлагане от правителството на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол да извърши приватизация на имот – частна държавна собственост, управляван от Министерството на финансите, който е почивен комплекс „Мальовица“ в с. Кранево, община Балчик, област Добрич. Решението вече е променяно с РМС № 412 от 2019 г., като с цел преодоляване на липсата на инвеститорски интерес, по предложение на Агенцията (сега Агенцията за публичните предприятия и контрол), са облекчени отчетените като твърде рестриктивни условия за приватизация на имота. В хода на приватизационната процедура е изготвен анализ на правното състояние на този имот, в който е констатирано, че част от съществуващата туристическа сграда не е отразена в кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик и в акта за държавна собственост.

Приетото днес изменение на Решението отстранява непълнотите в кадастралните карти и кадастралните регистри на с. Кранево, общ. Балчик, като се коригират параметрите на имота, съобразно действителното фактическо и правно състояние, също така са отразени и настъпилите промени в нормативната уредба.

Pin It on Pinterest