Променен е Устройственият правилник на Министерството на енергетиката

С пет щатни бройки се увеличава числеността на Министерството на енергетиката.

Това е предвидено в Постановление на Министерския съвет, прието на днешното му заседание. С направената промяна функциите на ведомството се привеждат в съответствие с изискванията на новата нормативна уредба за мрежова и информационна сигурност и със задължителни предписания на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към Министерството на финансите.

Съгласно изискванията на Закона за киберсигурност и на Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност, към министъра на енергетиката следва да бъде създаден национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Енергетика“. Конституирането на такъв орган и определянето на специфичните му правомощия представлява изцяло нова дейност за Министерството на енергетиката.

За сметка на намаление на числеността на персонала в дирекция „Енергийни проекти и международно сътрудничество“ (ЕПМС) се предвижда определянето на длъжностно лице, което ще изпълнява функциите на национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност за сектор „Енергетика“. Той ще бъде пряко подчинен на министъра на енергетиката.

Друга промяна на Устройствения правилник има за цел осигуряване на адекватен административен капацитет за изпълнението на програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021г. Необходимостта от определяне на структурно звено, осъществяващо функциите на програмен оператор за програмата е идентифицирана като задължителна за изпълнение мярка след одит на ИА „Одит на средствата от ЕС“ към Министерството на финансите. Функциите на програмен оператор по програма ВЕЕЕЕС се възлагат на дирекция ЕПМС, която ще оценява проектни предложения и ще организира, координира и отговаря за изпълнение на ангажиментите по програмата. В тази връзка административният капацитет на дирекцията се увеличава с пет щатни бройки. Те ще бъдат назначени до приключване на програмата, а възнагражденията им ще са изцяло за сметка на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Промените са направени при пълно съобразяване със задължителните нормативи за числеността на администрацията, съгласно Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията.

В съответствие с изискванията на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество се актуализират и функциите на Инспектората в Министерството на енергетиката.

Pin It on Pinterest