Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по ЗАРИДСНПНП

Проект на Инструкция за определяне на реда и начина за осъществяване на взаимодействието между контролните органи по Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

Съгласно разпоредбата на чл. 26, ал. 4 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП) редът и начинът за осъществяване на взаимодействието на контролните органи по този закон се определят със съвместна инструкция между ръководителите на Министерството на икономиката, Министерството на вътрешните работи, Националната агенция за приходите, Агенция „Митници“, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и Българския институт по метрология.

С проекта на Инструкция се създават необходимите условия и ред за осъществяване на съвместни проверки и взаимодействие между контролните органи по ЗАРИДСНПНП, като се определят начинът и редът за комуникация и обмен на информация във връзка с прилагането на ЗАРИДСНПНП и осъществяването на съвместната контролна дейност.

Проекта на Инструкция можете да видите ТУК.

Мотиви към проекта на Инструкция можете да видите ТУК

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок за предложения и становища по проекта на Инструкция, като същите следва да се изпращат на електронен адрес: i.pavlov@mi.government.bg

Pin It on Pinterest