България

Продължава се програмата за компенсиране на разходите за електрическа енергия на училища, детски ясли и градини, читалища, църкви и други

Крайни потребители на електрическа енергия, сред които детски градини, ясли, училища, читалища, храмове, спортни школи и други, изброени в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет, ще продължат да бъдат компенсирани за енергийните си разходи за периода 1 юли 2024 г. – 31 декември 2024 г. Това предвижда продължаването на специално разработената за това програма, приета от Министерския съвет на днешното му заседание.

Приетата програма допълва вече предприетите други временни мерки на национално равнище за повишаване на прозрачността и подобряване на функционирането на енергийния пазар.

Компенсацията ще се изчислява като разлика между средната цена на базов товар на пазар „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса за съответния месец и регулираната цена, утвърдена от Комисията за енергийно и водно регулиране за текущия ценови период.

Компенсацията ще се предоставя чрез доставчиците, с които крайните клиенти имат сключен договор за покупка на електрическа енергия, като намаление на дължимата за плащане сума по съответната фактура.

Необходимите финансови средства по програмата в размер на около 50 млн. лв. са осигурени от целевите вноски на задължените лица във фонд „Сигурност на електроенергийната система“.

Програмата ще се прилага до 31 декември 2024 г., съгласно срока, предвиден в § 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest