Прието е становището на МС по конституционно дело № 20 за 2021 г.

Правителството прие становището на Министерския съвет по конституционно дело № 20 за 2021 г., образувано по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 25 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (ДВ, бр. 80 от 2021 г.).

В становището е застъпена тезата, че искането на главния прокурор е неоснователно и необосновано. Изложени са подробни доводи за съответствие на оспорената законова уредба с Конституцията. В становището се предлага Конституционният съд да отхвърли като неоснователно искането на главния прокурор.

Pin It on Pinterest