Прието е Постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за филмовата индустрия

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

С предлаганите изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия се създават необходимите нормативни условия, свързани с привеждане в действие на схемите за държавна помощ, прилагани в областта на филмовата индустрия. Прилагането на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 4 от ЗФИ (схема за държавна помощ за възстановяване на разходи, схема държавна помощ за фестивали и културни прояви) може да бъде извършено след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.

Предвидените в Закона за изменение и допълнение на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) изменения на схемите за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 1, 3 и 5 от ЗФИ ( схема за държавна помощ за производство на филми, схема за държавна помощ за разпространение на филми и схема за държавна помощ за промоция и показ на филми) се прилагат след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗИД на ЗФИ (ДВ, бр. 18 от 2021 г.) и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014.“Схемата за държавна помощ по чл. 26, ал. 1, т. 6 от ЗФИ се прилага от 1 януари 2022 г. след привеждане на ППЗФИ в съответствие със ЗФИ и информиране на Европейската комисия по реда и в сроковете, предвидени в чл. 9 от Закона за държавните помощи и чл. 11, буква „а“ от Регламент (ЕС) № 651/2014. Периодът, включително началният момент за прилагане на схемите за държавна помощ, се определя съгласно по § 40, ал. 1- 3 и § 41, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗФИ(Обн. ДВ бр. 18от 2021 г.).

В Постановлението за изменение и допълнение на ППЗФИ подробно са разписани процедури относно състава, функциите и организацията на дейността на Националния съвет за кино като консултативно­експертен орган към министъра на културата. Досегашната Финансова комисия е уредена вече в два състава, които действат по отношение на различните схеми за финансиране, в от г-жа Толя Евлогиева съгласно заповед № РД14-664/22.07.2021г.съответствие със законовите разпоредби. Със ЗИД на ЗФИ (Обн. ДВ бр. 18 от 2021 г.) се регламентира създаването на новата Приемателна комисия, чиято дейност също следва да бъде уредена с Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. За адаптирането на българската филмова индустрия към изискванията и реалностите на 2021 г. с приетите промени в чл. 17 от ЗФИ се променят бюджетите на отделните схеми за държавна помощ в посока увеличаване, като се предвижда осигуряване на субсидия за създадените изцяло две нови схеми за държавна помощ – за възстановяване на разходи, и за подпомагане на създаването на филмови сериали. С регламентираните в ППЗФИ условия и ред за предоставяне на нова държавна помощ чрез двете изцяло нови схеми, българската филмова индустрия ще се доближи до стандартите на Европейската практика и тенденции в областта и културните потребности на обществото. Това ще е от съществено значение за оцеляване на националното филмово творчество, националната киноидентичност и запазване на културното разнообразие в рамките на Европейския съюз.

В проекта на постановление редът за кандидатстване по схема за възстановяване на разходи и схемата за държавна помощ за производство на филмови сериали са разписани в детайли, като съответно влизането на новите схеми в сила е обвързано с влизането в сила на това постановление. Схемата за държавна помощ за фестивали и културни прояви е регламентирана при условията на чл. 53 от Регламент № 651/2014 г.

Pin It on Pinterest