България

Прието е Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на МС

Правителството прие постановление за изменение и допълнение на нормативните актове на Министерския съвет, с която Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ (ИА СОСЕЗФ) се привежда в съответствие с европейската нормативната рамка за период 2021-2027 г. С изменението се променя и числеността на Агенцията, като се повишава одиторския капацитет на ИА СОСЕЗФ, при изпълнение на функциите й на сертифициращ орган по отношение на Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и одитен орган по Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest