Приети са промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски

Правителството одобри промени в Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски. Новите текстове регламентират да не се внасят осигурителни вноски върху средствата за пътуване и престой, които са за сметка на Европейския съюз, международна организация или приемаща страна и са определени и предоставени съгласно техните правила във връзка с командироване от работодателя на работници и служители в бюджетни предприятия.

С промените в Наредбата се осигурява съответствие на доходите на физическите лица, които са необлагаеми, с тези, върху които не се дължат задължителни осигурителни вноски. Измененията намаляват осигурителната тежест за командироващите бюджетни организации и за командированите лица и създават благоприятни предпоставки за обмен на знания и професионален опит и тясно сътрудничество с европейските и международните организации.

Pin It on Pinterest