Приети са промени, свързани с актуализиране на функциите на попечителските съвети на универсалните пенсионни фондове

Правителството одобри нормативни промени в Наредбата за попечителските и консултативните съвети на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване и фондовете за извършване на плащания на пенсии от универсалните фондове.

С промените се предвижда актуализиране на функциите на попечителските съвети, така че включват защита както на интересите на осигурените в универсалния пенсионен фонд, така и на хората, получаващи плащания от фонда за изплащане на пожизнени пенсии и фонда за разсрочени плащания.

По този начин разпоредбите на наредбата се привежда в съответствие е настъпилите промени в Кодекса за социално осигуряване относно регламентацията на изплащането на пенсиите от универсалните пенсионни фондове и се осигурява яснота и правна сигурност в дейността на попечителските съвети.

Pin It on Pinterest