Приети са изменения в Устройствения правилник на Селскостопанската академия

Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия (ССА).

Промените целят създаване на ефективна организационна структура в централната администрация на ССА. Също така се извършват вътрешни промени в числеността на дирекциите в обща администрация и в специализираните дирекции, с оглед по-ефективното изпълнение на функционалните им задължения, като това не променя общата численост на персонала в Академията.

С прецизиране и оптимизиране на функциите на отделните административни звена, съобразно приоритетите и дейностите, изпълнявани от тях, ще се обезпечи по-ефективното осъществяване на правомощията на председателя на ССА. Целта е да се повиши цялостно развитие и управление на процесите в Академията.

Pin It on Pinterest