България

Приета е Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване

Министерският съвет прие Постановление за приемане на Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване.

Проектът на Наредба урежда обществените отношения, свързани с осигуряването и организацията на водноспасителната дейност, обезопасяването на водните площи и басейните за обществено ползване, като се посочват кои са обектите, подлежащи на обезопасяване. Целта е опазване живота и здравето на хората и превенция на водния травматизъм.

Регламентират се и изискванията, отнасящи се до устройството и оборудването на спасителните постове и спасителните станции, както и личната екипировка на спасителите.

Актуализират се изискванията към медицинските специалисти и оборудването на медицинските пунктове. Дава се възможност в медицинския пункт и в подвижните реанимационни екипи на водни площи и басейни за обществено ползване да работят не само лекари и медицински сестри, както беше към момента, но и фелдшер или лекарски асистент, акушерка и парамедик.

Наредбата регламентира и задълженията на лицата, които посещават откритите водни площи, практикуват водни спортове и използват плавателни съдове и съоръжения с развлекателна цел. Регламентират се и някои специфични изисквания относно организацията и извършването на водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи при провеждане на детски и ученически отдих и туризъм, с цел да се гарантира опазване на живота и здравето на децата и учениците.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest