Приета е Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства

Правителството прие Наредба за общите технически и функционални изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства.

С тази Наредба материята, уреждана в нея, се привежда в съответствие с промените в хазартното регулиране, въведени със Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта, обнародван в „Държавен вестник“, бр. 69 от 2020 г.

Функциите на регулатор на хазартните и свързаните с тях дейности, предвидени в Наредбата, се възлагат на Националната агенция за приходите. Тъй като Агенцията е едноличен орган, а предходният регулатор – Държавната комисия по хазарта, беше колективен орган, се изменят правомощията на регулаторния орган във връзка с надзора по изпълнението на условията и правилата за видовете хазартни игри. Навсякъде в Наредбата актовете и действията на хазартния регулатор са вменени като правомощия на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Наредбата определя минималните изисквания към игралния софтуер и комуникационното оборудване за онлайн залаганията и игрите чрез други електронни съобщителни средства и минималното задължително съдържание на правилата, които организаторите на хазартни игри представят за утвърждаване от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите, по чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за хазарта. Посочени са техническите и функционални изисквания към централната компютърна система и по отношение на игралния софтуер. Въвеждат се допълнителните изисквания по отношение на: игрите на виртуално игрално оборудване; записите, регистрите и съхранението на данните; генератора на случайни числа; игрите, организирани онлайн, при които за генератор на случайни числа се използва игрална маса в игрално казино. Има и изисквания, свързани със защита на информацията и контрол на достъпа.

Pin It on Pinterest