Приета е Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС

Националната стратегия очертава целите и действията на компетентните национални власти в Република България в областта на превенцията и борбата с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз за периода 2021 – 2027 г., като е съобразена с предприетите нови инициативи за защита финансовите интереси на ЕС на европейско ниво.

 На основание чл. 8, ал. 3 от Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация и във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 2 от Постановление № 18 на Министерския съвет от 2003 г.  правителството прие Решение за приемане на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 г.

Pin It on Pinterest