Приета е Единна политика за информационните ресурси на електронното управление на България

Правителството прие Единна политика за информационните ресурси на електронното управление на България, която се разработва съгласно Закона за електронното управление от Държавна агенция „Електронно управление“, отговорна за държавната политика в тази област.

Ускоряване на цифровата трансформация и подобряване на свързаността на информационните ресурси за осъществяване на изцяло цифрово взаимодействие на гражданите и бизнеса с публичните администрации и прилагането на ориентиран към потребителите подход, наложи приемането на Единна политика за информационните ресурси. Целта е да се сведе до минимум административната тежест за предприятията и гражданите, чрез повишаване на ефективността на публичната администрация и развитие на електронното управление в ключовите сектори, широколентова свързаност на администрациите, предоставяне на електронни административни услуги, повишаване на професионалните цифрови умения на администрацията, развитие и предоставяне на централизирани ресурси за споделено ползване, подобряване на кибер устойчивостта на информационните ресурси, на мрежовата и информационна сигурност, осигуряване на трансгранично електронно административно обслужване.

Стремежът е да се повиши и качеството на административното обслужване, като ще се сведе до минимум прекият контакт на потребителите на административни услуги с администрацията. Гражданите и бизнесът ще получат достъп до съхраняваните за тях данни в регистрите и ще разполагат с възможности за електронна идентификация с висока степен на надеждност и сигурност.

Основните мерки за осъществяване на Единната политика са насочени към хармонизиране на нормативната база в областта на информационните ресурси; осигуряване на електронни административни услуги за гражданите и бизнеса; информационна инфраструктура на електронното управление; политики за информационните ресурси на административните органи на централно и териториално ниво; укрепване на доверието чрез мрежова и информационна сигурност.

Pin It on Pinterest