България

Приет е отчетът за дейността на АДФИза 2023 г.

Със свое решение правителството прие отчета за дейността на Агенцията за държавна финансова инспекция за 2023 г.

През 2023 г. инспекторите от АДФИ са приключили 454 финансови инспекции и проверки, свързани с разходването на публични средства. Постъпили са общо 519 сигнала и искания за извършване на финансови инспекции през отчетния период. От тях 481 са сигнали и искания, които са в компетентността на АДФИ, а 38 са препратени по компетентност на други държавни органи.

Както и през предходния отчетен период, така и през 2023 година, с най-голям дял от всички извършени финансови инспекции са тези в общините (57%), следвани от инспекции в държавни предприятия и търговски дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала (24%), разпоредители по държавния бюджет (14%), други разпоредители с бюджет по общинските бюджети (2%) и други обекти (2%).

Установените нецелево разходвани средства са в общ размер на 3 851 959 лв., от които 2 543 929 лв. са възстановени до приключването на финансовите инспекции, като за останалата част са дадени указания по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗДФИ. При 27 извършени финансови инспекции и проверки са установени 53 индикатора за измама. При 29 финансови инспекции на получатели (бенефициенти) на средства по фондове и програми на ЕС са установени и регистрирани нарушения при разходване на средства, предоставени по 35 договора за финансиране.

През миналата година 303 са инспекциите с обект на проверка възлагането и изпълнението на обществени поръчки, което е 67% от всички извършени финансови инспекции. Проверени са 1 407 обществени поръчки, при които са разходвани средства за близо 4,8 млрд. лева. При 592, или 42% от всички проверени обществени поръчки, са установени нарушения. Установените при финансовите инспекции виновно причинени вреди на проверяваните организации и лица са в общ размер на 418 323 лв., като намалението им спрямо предходната година е с 3 276 305 лв. или 87%. Възстановените вреди са 201 724 лв. или 48% от общо установените през 2023 г. По време на финансовите инспекции са възстановени вреди в размер на 131 703 лв. У станове ни са 779 нарушения на нормативни актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската и отчетната дейност и са съставени 737 АУАН срещу отговорните лица.

Съставени са 1 404 акта за установяване на административни нарушения (АУАН), от които 131 О са срещу физически лица и 94 срещу юридически лица. Издадени са общо 591 бр. наказателни постановления. От тях 391 са издадени по АУАН, съставени през 2023 г., а 200 са издадени по АУАН, съставени в предходния отчетен период. От общо издадените наказателни постановления, потвърдени от съда са 41 %, отменени са 5% и 54% не са влезли в сила, тъй като са обжалвани или не са връчени на нарушителите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest