Приет е Отчетът и Годишният план за развитието на информационните ресурси в администрацията и Единната електронна съобщителна мрежа

Правителството прие Отчета за състоянието и Годишния план за развитието и обновяването на информационните ресурси в администрацията и информационните ресурси на Единната електронна съобщителна мрежа на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност, изготвени от Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ).

Отчетът и Планът включват данни за хардуерните устройства, софтуера и информационните системи в администрациите; софтуерните лицензи; хоризонталните и централизираните системи на електронното управление; регистрите в администрациите; споделената комуникационно-информационна инфраструктура за нуждите на електронното управление; електронните административни услуги. В Отчета са разгледани също и състоянието на мрежовата и информационната сигурност, както и наличният човешки ресурс, като основни фактори за развитие на политиките за електронното управление и повишаване на доверието към предоставяните електронни административни услуги (ЕАУ). Наличието на обезпеченост на администрациите с информационни, човешки и финансови ресурси е важно условие за ефективното функциониране на електронното управление.

През отчетния период, изцяло повлиян от глобалната криза с COVID-19, се наблюдава скок в използването на редица услуги и системи. Повишеното търсене от страна на гражданите и бизнеса на ЕАУ, стимулира администрациите, в това число и ДАЕУ, да предприемат мерки за ускоряване на процесите на цифровизация. Сред по-важните инициативи, предприети от Агенцията са осигуряване на възможност по електронен път да бъдат заявявани и получавани нови административни услуги, които са широко използвани във връзка с кризата; популяризиране на ползването на повече електронни услуги и на начините на безопасна работа в онлайн пространството. Отчетени са реализираният разширен набор от е-услуги, достъпни чрез Единния портал за достъп до електронните административни услуги на ДАЕУ, повишаване на информираността на потребителите за възможностите, които предоставят електронните услуги, както и усилията на агенцията за превръщане на взаимодействието между гражданите и бизнеса с държавата по електронен път в основен и предпочитан начин.

Pin It on Pinterest