България

Приет е Консолидираният годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2023 г.

Със свое решение правителството прие Консолидирания годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор за 2023 г.

В него е направен анализ на данните за състоянието на финансовото управление и контрол, както и на вътрешния одит в публичния сектор. Документът представя информация за работата на одитните комитети и за дейността, свързана с координацията и хармонизацията на вътрешния контрол в публичния сектор от специализираното звено в Министерството на финансите през 2023 г.

Съгласно предоставените данни и тенденции за развитие, ръководителите на 63% от докладвалите организации от публичния сектор са определили оценката на системите за финансово управление и контрол в своята организация като „много добра“, а 35% от тях са посочили оценка „добра“.

Годишни доклади за дейността по вътрешен одит през 2023 г. са постъпили от 19 министерства (в които е включена информация за 10 второстепенни разпоредители с бюджет към тях, търговските дружества и държавни предприятия с изградени звена за вътрешен одит), 102 общини и 21 други първостепенни разпоредители с бюджет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest