Приет е годишният план за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия

Министерският съвет прие Годишния план за 2021 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

Документът е съгласуван в рамките на постоянната Национална координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия.

В плана са заложени повече от 100 дейности с общ бюджет за над 185 млн. лева, уточнено е финансирането им – от бюджетите на съответните ведомства, общини, фондове на Европейския съюз и други международни организации.

Pin It on Pinterest