България

Приет е Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г.

Правителството прие Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г., чрез който се осигурява възможност за прилагане на комплексен и интегриран подход в грижите за децата и развитие на междусекторни услуги за подкрепа на родителите и децата в периода на ранното детство. Документът е разработен в изпълнение на мярка от Програмата за управление на Република България (юни 2023 г. – декември 2024 г.) от Междуведомствена работна група за планиране и координиране на политиките за ранно детско развитие, в която участваха представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на здравеопазването и други институции, различни организации и професионалисти с експертиза по темата.

Планът е първият национален документ, фокусиран изцяло върху насърчаването на ранното детско развитие. Мерките в него са обособени в 5 области на въздействие:  здраве и хранене; ранно учене, образование и грижи в ранна детска възраст; закрила на детето, сигурност и безопасност; социална закрила и подкрепа за родителството и ранна детска интервенция. Към всяка от областите на въздействие са разписани конкретни мерки и дейности за тяхното изпълнение.Те включват мерки за подобряване на пренаталната грижа и осигуряване на достъп до здравни грижи и услуги за бременните и раждащите жени; въвеждане на програми за патронажна грижа на национално ниво; осигуряване на подкрепа за подобряване на ранното учене и грижата за деца в ранна детска възраст; осигуряване на достатъчен брой квалифицирани специалисти за работа в услугите за образование и грижи в ранна детска възраст.

Заложени са и дейности за подкрепа на биологичните семейства с цел превенция на изоставянето на деца; осигуряване на ефективна социална закрила за семейства с деца в ранна възраст за намаляване на детската бедност и социално изключване; въвеждане на национална скринингова програма за проследяване на здравето и развитието на всяко дете; въвеждане на система за ранна детска интервенция и други.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest