Приет е докладът с изпълнението към 30 септември на Плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството ни в ЕС

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2020 година с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз, към 30 септември 2020 година.

Общо 145 мерки са със срок на изпълнение до края на месец септември, като от тях са изпълнени 90 мерки. Неизпълнените мерки са 55, което представлява 37,9 % неизпълнение. В края на първото тримесечие процентът неизпълнени мерки беше 43,4 %.

Високият процент неизпълнени в срок мерки се дължи на извънредната ситуация в условията на КОВИД 19, но ведомствата трябва да положат усилия за преодоляването на закъсненията, поради опасността от стартиране на нови процедури за нарушение.

От неизпълнените мерки 24 са свързани със стартирали процедури за нарушение по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз.

В Приложение № 2 към доклада са посочени директивите на Европейския съюз в областта на Вътрешния пазар (Single Market Scoreboard), със срок за въвеждане до края на месец ноември 2020 г. В приложението фигурират 16 директиви, като на 7 от тях срокът за въвеждане е бил 31 май 2020 г. В рамките на последните три месеца са въведени 4 директиви със срок до 31 май 2020 г. и 3 директиви, чиито срок е до 30 ноември 2020 г. Продължават да са налице проблеми от координационен характер при въвеждане на европейските изисквания, което създава сериозен риск от значително забавяне при изпълнение на ангажиментите на страната.

Pin It on Pinterest