Приет е Доклад за състоянието на администрацията през 2020 г.

Министерският съвет прие решение за приемане на Доклад за състоянието на администрацията през 2020 г.

Докладът за състоянието на администрацията през 2020 г. отразява състоянието на администрациите по отношение на: развитието на административните структури; човешките ресурси; условията за осъществяване дейността на администрацията и достъпа до обществена информация.

Докладът за състоянието на администрацията през 2020 г. е изготвен на база информацията, попълвана от администрациите и съдържаща се в Интегрираната информационна система на държавната администрация. Ползвана е и информация от други източници, като напр. Портала за консултативните съвети – saveti.government.bg

В Административния регистър, секция „Информация“/“Годишни отчети“ на адрес iisda. government, bg/annual reports се публикуват справки c информация, попълнена от администрациите за годишния доклад за 2020 г.

Pin It on Pinterest