Приет е доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от членството на България в ЕС

Министерският съвет прие доклад за изпълнението на Плана за действие за 2021 година с мерките, произтичащи от членството на България в Европейския съюз, към 30 юни 2021 година.

С мерките, заложени в Плана, се въвеждат директиви на ЕС, осигурява се прилагането на Учредителните договори, регламентите и решенията на Съюза, както и подготовката на позициите на България за заседания на Съвета на ЕС.

Общо 138 мерки са със срок на изпълнение до края на юни 2021 г., като от тях са изпълнени 83. Неизпълнени са 55, което представлява 39,9% .

Сред неизпълнените мерки са законопроекти, като 12 от тях са приети от МС и се очаква да бъдат внесени в новото Народно събрание, след неговото конституиране. По отношение на останалите отговорните ведомства следва да положат допълнителни усилия за ускоряване процеса по тяхното разработване.

Общо 19 оставащи мерки от Плана за 2021 г. са свързани с 22 стартирали процедури по чл. 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз за неизпълнение на задълженията, произтичащи от правото на ЕС.

Текущият национален дефицит за въвеждане на директивите в областта на Вътрешния пазар в т.нар. Табло на Вътрешния пазар е 0.9% – 9 невъведени директиви от общо 980, което е над определената в Акта за единния пазар цел от 0,5%.

Pin It on Pinterest