България

Преодоляват се диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации

Важна стъпка за преодоляване на натрупаните с години диспропорции в основните възнаграждения на служителите в държавната администрация е направена днес с приетото постановление на Министерския съвет за преодоляване на диспропорции във възнагражденията в бюджетните организации. Приемането на постановлението е в изпълнение на Закона за държавния бюджет за 2024 г., в който има предвидени 268 850 000 лв. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията в бюджетните организации. Подобна целенасочена и координирана инициатива се прави за първи път.

Постановлението предлага механизъм, който предлага хоризонтален подход, който ще се отрази положително върху доходите на над 53 000 служители в 304 административни структури на централно и териториално ниво, като акцентът е поставен върху най-ниските възнаграждения в държавната администрация, особено за служителите на трудово правоотношение.

С приетото постановление се определят минимални размери на заплатите за всички длъжностни нива (общо 28 на брой), докато нормативните максимални размери не се променят. По този начин се намалява значително разликата между съществуващите реални минимални и максимални размери на заплатите в едно ниво – от почти 5 пъти към момента до под 2,5 пъти за повечето нива на заплащане.

Определянето на нови минимални размери засяга положително повече от 8 400 служители в администрацията.

Важен елемент на одобрения подход е, че се запазва логиката на установения модел на заплащане по отношение на йерархията в нивата на основните месечни заплати. Увеличението на възнагражденията на по-ниските нива не надвишава номинално увеличението на непосредствено по-високото ниво, за да бъдат отчетени обективни фактори, обуславящи съществуващите разлики, като по-високи изисквания за образование и професионален опит за съответните длъжности. В същото време средната заплата във всички администрации и по всички нива се повишава. Новите размери на индивидуалните основни месечни заплати се определят считано от 1 януари 2024 г.

На интернет страницата на Министерския съвет е публикуван изготвеният от администрацията на Министерският съвет анализ за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на служителите в държавната администрация. Анализът е изготвен на основание чл. 73, ал. 2 от Постановление № 13 от 29 януари 2024 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2024 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest