Представят доклада с резултатите и препоръките на Съвместния изследователски център за Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност

На 14 януари 2021 г. от 11:00 ч. ще се проведе онлайн събитие, на което ще бъдат представени резултатите от стратегическата оценка на изграждащите се в България с финансиране от Европейския фонд за регионално развитие Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност, извършена от Съвместния изследователски център (JRC), с подкрепата на Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия.

Експертната оценка включва задълбочен анализ и индивидуални препоръки за развитие на всеки един от центровете чрез установяване на устойчиви модели за тяхното функциониране, трансфер на технологии и комерсиализация на научните продукти.

Събитието се организира съвместно от Генерална дирекция „Регионална и селищна политика“ към Европейската комисия, JRC и Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Програмата предвижда и представяне на добри практики, примери от международния опит и научени уроци в процеса на развитие на научноизследователската и иновационна екосистема, както и на новата Държавна агенция за научни изследвания и иновации.

По приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие” на ОП НОИР се изпълняват 14 договора за изграждане на Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност на обща стойност на безвъзмездната финансова помощ над 370 млн. лв. Центровете обединяват усилията на над 60 института на БАН, висши училища, научни и бизнес организации. Проектите предвиждат модернизация на съществуващата научна инфраструктура и изграждане на нова инфраструктура, осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, трансфер на знания и технологии, разпространение на резултатите от научните изследвания и предоставяне на научноизследователски услуги за бизнеса.

Линк към събитието (връзката може да бъде осъществена само с Google Chrome)

Pin It on Pinterest