Председателят на Държавна агенция „Електронно управление” е определен за национален орган за сертифициране на киберсигурността

Със свое решение правителството определи председателя на Държавна агенция ,,Електронно управление” за национален орган за сертифициране на киберсигурността.

Решението бе взето с оглед изпълнението на европейското законодателство в областта на сертифицирането на киберсигурността.

На 17 април 2019 г. бе приет Регламент (ЕС) 2019/881 на Европейския парламент и на Съвета. С него се цели подобряване на функционирането на вътрешния пазар чрез повишаване на нивото на киберсигурността в рамките на Европейския съюз и осигуряване на хармонизиран подход на равнище ЕС към европейските схеми за сертифициране на киберсигурността с оглед създаването на единен цифров пазар за продукти, услуги и процеси в областта на ИКТ. Регламентът задължава всяка държава членка да определи един или повече национални органи за сертифициране на киберсигурността с достатъчно ресурси и правомощия за наблюдение, надзор и прилагане на правилата на европейските схеми за сертифициране. Органите трябва да са независими от субектите, върху които упражняват надзор.

С определянето на председателя на Държавна агенция „Електронно управление” за национален орган за сертифициране на киберсигурността ще се гарантира упражняването на надзор и спазването на правилата, включени в европейски схеми за сертифициране на киберсигурността, както и съответствието на ИКТ продуктите, ИКТ услугите и ИКТ процесите с изискванията на издадените европейски сертификати за киберсигурност на територията на Република България. По този начин ще се осигури и ефективното прилагане на европейското законодателство в областта на сертифицирането на киберсигурността.

Pin It on Pinterest