Правителството утвърди нов правилник за дейността на НАОА

Правителството утвърди нов Правилник за дейността на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) с цел привеждане дейността на агенцията в съответствие с последните изменения в Закона за висшето образование (ЗВО).

С него се дава възможност за осъвременяване на правилата за провеждане на процедурите за оценяване и акредитация, за тяхното облекчаване чрез използване на съвременните технически и комуникационни средства, а в определени случаи извършването им само въз основа на представени документи. Засилва се и контролът върху предлаганото качество на висшето образование посредством концентриране на оценяването при програмната акредитация при стриктно съблюдаване изискванията на ЗВО и въведени процедури за санкции при неспазването му.

Съгласно направените изменения в Закона за висшето образование оценяването при институционалната акредитация ще е насочено към проверка на собствеността, функционирането на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството на обучението и академичния състав, както и други критерии, свързани със стандартите и насоките за осигуряване на качеството на предлаганото обучение.

Програмната акредитация за дадено професионално направление ще се извършва едновременно за всички висши училища, обучаващи по специалности от направлението, по утвърден от НАОА график.

При оценяване съответствието с изискванията за академичен състав на основен трудов договор член на академичния състав ще може да участва в акредитацията на едно висше училище.

Pin It on Pinterest