България

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за даване на разрешение за извършване на разпоредителни сделки с недвижими имоти, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, гр. София, находящи се в землищата на с. Крислово, с. Калековец, с. Желязно и с. Войводиново, общ. Марица, обл. Пловдив.

Съгласно друго решение на кабинета Община Джебел получава собствеността върху поземлен имот и сграда – частна държавна собственост, в с. Папрат. Поземленият имот е с площ 5763 кв. м и ще бъде използван за трайно задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с изграждане и поддържане на общинска инфраструктура за подобряване здравосл овното състояние на жителите на общината. До момента имотът е управляван от Областна администрация – Кърджали. Областният управител на Кърджали ще трябва да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Правителството предостави безвъзмездно на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) управлението на сто четиридесет и два имота – публична държавна собственост. Те са разположени на територията на гр. Сливница и с. Алдомировци, община Сливница, Софийска област. Това ще позволи реализацията на национален обект: ,,Модернизация на железопътна линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest