Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение за обявяване на сгради публична държавна собственост за сгради частна държавна собственост.

Те се намират се в Гара Елин Пелин, община Елин Пелин, област София, гр. Ихтиман, община Ихтиман, област София и гр. Белово, община Белово, област Пазарджик. Сградите ще бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ поради лошото им конструктивно състояние. Тяхното преобразуване и премахване е необходимо за изпълнение на проект „Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември”. На мястото на едната сграда в гр. Белово е предвидено да се изгради ново приемно здание, на изцяло нов стоманобетонов скелет, в съответствие с изискванията на Еврокод при запазване на външните фасади и с изцяло ново вътрешно разпределение. На мястото на другата сградата в гр. Белово е предвидено изграждането на нов паркинг в съответствие с изискванията за достъп на лица с намалена подвижност.

Поради отпаднала необходимост Министерският съвет отнема от Висшия съдебен съвет правото на управление върху имот – публична държавна собственост и го предоставя за управление на Министерството на отбраната. Имотът, намиращ се в гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 11, на трети етаж в сграда № 2, е с площ 387,41 кв. м и ще се използва за нуждите на Командването за Комуникационно- информационна поддръжка и киберотбрана.

С решение на правителството се променя статутът на имот в гр. Кърджали, като от частна държавна собственост става публична държавна собственост. Имотът се управлява от Министерството на вътрешните работи за нуждите на „Районен център 112 – Кърджали към дирекция „Национална система 112“ – МВР“. Разположен е на третия етаж в сграда № 1 на ул. „Беласица” № 3 и представлява самостоятелен обект с площ 376.20 кв. м.

Правителството прехвърля на община Долни чифлик собствеността върху имоти – частна държавна собственост, намиращи се в кв. 7 по плана на с. Старо Оряхово. Те са необходими за изграждане на склад за съхранение и разпределение на съдове за отпадъци и работилница за поддръжката и ремонта им, както и за изграждане на база за разполагане на автомобилна техника за извозване на битови отпадъци и обслужване на населените места във връзка с дейностите по сметосъбиране. Имотите представляват терен с площ 1730 кв. м и три сгради в него, както и терен с площ 1840 кв. м с две сгради в него.

С решение на правителството Сметната палата на Република България получава безвъзмездно за управление част от имот – публична държавна собственост в гр. Русе. Той се намира на ул. „Пирот“ № 24. Необходим е за допълнително работно помещение за осъществяване на дейността и професионалните задължения на Сметната палата.

По решение на правителството имот в гр. Костинброд се обявява от публична държавна собственост за частна държавна собственост и се прехвърля на община Костинброд. Той е с площ 972 кв. м и се ползва от Професионалната гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Свети Георги Победоносец“, гр. Костинброд. Имотът досега е бил управляван от Министерството на земеделието, храните и горите, но е с отпаднала за ведомството необходимост, след като училището е обявено за общинско.

Поради отпаднала необходимост правителството отнема имоти от Министерството на земеделието, храните и горите, ползвани от Областна дирекция по безопасност на храните в област Пловдив.  Имотите придобиват статут на частна държавна собственост.  Единият се намира в село Избеглии, община Асеновград, и е с площ 980 кв. м, заедно с построената в него едноетажна сграда със застроена площ 174 кв. м.  Вторият имот се намира в село Стрелци, община Брезово. Той е с площ 2865 кв. м, заедно с построената в него едноетажна сграда със застроена площ 193 кв. м.

С друго решение на правителството община Червен бряг получава имот – частна държавна собственост в с. Телиш. Имотът е разположен на първи етаж, във вход „А“ на жилищен блок № 5 и представлява апартамент със застроена площ 86,85 кв. ми прилежащо към него мазе с площ 5,45 кв. м. Община Червен бряг ще го използва за осъществяване на социални дейности свързани с настаняване на граждани с жилищни нужди.

Pin It on Pinterest