България

Правителството се разпореди с имоти

Правителството промени статута на имот от публична в частна държавна собственост и заедно с още осем терена с обща площ 33 530 кв. м ги предоставя в собственост на Столична община.

Имотите се намират в район „Възраждане“ и ще бъдат използвани за задоволяване на обществени потребности от местно значение, свързани с реализирането на улици, инженерна инфраструктура и озеленяване.

Министерският съвет предоставя на Община Варна за управление Младежката площадка в Морската градина на град Варна. Имотът е публична държавна собственост и представлява терен с площ 1590 кв. м и три сгради в него. Намеренията на Общината са да превърне обекта в кът за отдих, социални контакти и забавления на гражданите и гостите на града, като преди това бъде извършен основен ремонт на сградите и прилежащото пространство. Гражданите ще имат свободен достъп, а обществените мероприятия, които ще се организират на територията на Младежката площадка, ще са безплатни за посетителите.

Кабинетът прие решение за учредяване на възмездно безсрочно право на строеж в полза на„ Университетска много профилна болница за активно лечение „Св. Иван Рилски“ ЕАД, за позитронно-емисионна томография към отделение по нуклеарна медицина“ в имот-публична държавна собственост, находящ се в гр. София, район „Триадица“, ул. ,,Св. Георги Софийски“. Реализирането на обекта, ще осигури подобряване на функционирането на системата за оказване на болнична помощ в страната с фокус върху онкологичната болнична помощ.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest