Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет предоставя правото на управление върху имот – публична държавна собственост на Висшия съдебен съвет за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана.

Имотът се намира на бул. „Марин Дринов“ № 2 в гр. Монтана и представлява самостоятелен обект с площ 437.00 кв. м на третия етаж в административна сграда, съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж. По този начин ще бъде осигурен допълнителен сграден фонд за нуждите на Районна прокуратура гр. Монтана, в т.ч. и на склад за веществени доказателства.

На община Поморие се прехвърля собствеността върху имот – частна държавна собственост, намиращ се на ул. „Патриарх Евтимий“ № 5 в гр. Поморие. Имотът е с площ 431 кв. м и представлява терен със сгради в него, с обща площ 141 кв. м. Общината ще го използва за създаването на общински литературен център „Яворов“ за провеждане на безплатни образователни, културни и младежки дейности.

Съгласно друго правителствено решение, се увеличава капиталът на ДКЦ „Свети Георги Победоносец“ ЕООД, гр. Бургас, със стойността на непарична вноска, представляваща поземлен имот с площ 5 871 кв. м., застроена и незастроена площ, ведно със застроените в имота два броя сгради с обща застроена площ 954 кв.м. Увеличаването на капитала ще се извърши чрез записване на нови дялове, които ще се придобият от българската държава чрез министъра на отбраната, на стойност равна на стойността на имотите.

Министерският съвет взе решение за обявяване на имот – публична държавна собственост за имот – частна държавна собственост и за апортиране му, заедно е движими вещи в него, в капитала на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София. Имотът се намира в гр. София, ул. „Париж“ № 11А и е с площ от 703 кв. м, ведно с две административни сгради и движимите вещи, находящи се в тях. Така се увеличава капиталът на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, чрез записване на нови акции от страна на държавата. С предоставянето на имота и движимите вещи на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, гр. София дружеството се обезпечава със сграден фонд за помещаване на неговата администрация.

Pin It on Pinterest