България

Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за обявяване на имоти-частна държавна собственост за имоти-публична държавна собственост.

Имотите са намират в области Велико Търново, Плевен и Шумен. Тяхното предназначение е свързано с непосредствено осъществяване на отбраната. Обектите са придобили качества на имоти-публична държавна собственост, поради което, на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за държавната собственост и чл. 5, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост е прието решението на Министерския съвет.

С други решение на правителството на председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ се възлага да сключи договор за учредяване на право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, в полза на държавата за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност“. Договорът предвижда учредяване на безвъзмездно безсрочно сервитутно право на прокарване на отклонение от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, в полза на държавата за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност“. Решението е прието на основание чл. 193, ал. 1 от Закона за устройство на територията, във връзка с чл. 43, ал. 1, чл. 43а и чл. 70, ал. 2 от Закона за държавната собственост.

Министерският съвет учреди също така безсрочно ограничено вещно право-сервитут, върху част от поземлен имот -публична държавна собственост, в полза на „София Уелнес Палас“ ЕАД, гр. София. Засегнатия имот от сервитута се намират в с. Равно поле, община Елин Пелин, Софийска област. Сервитута се учредява за прокарване на подземно трасе на тръбопровод за заустване на канализационен колектор. Решението е в съответствие със Закона за държавната собственост, който позволява да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е икономически нецелесъобразно.

С друго решение правителството учреди възмездно безсрочен сервитут на енергиен обект върху поземлен имот в горска територия-публична държавна собственост. Той е разположен в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тунджа“ към Държавно предприятие „Югоизточно държавно предприятие“ – Сливен. Площта е в размер на 1,064 дка в землището на село Дражева, община Тунджа и се учредява в полза на „КРОНОС БИОТОП“ ЕООД. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии-държавна собственост.

Правителството учреди възмездно сервитут върху поземлени имоти в горски територии – публична държавна собственост. Те са разположени в района на дейност на Териториално поделение „Държавно горско стопанство Тутракан“ към Държавно предприятие „Северноцентрално държавно предприятие“ – Габрово. Общата площ на сервитутната зона е 3,193 дка в землищата на село Старо село, община Тутракан, област Силистра и гр. Тутракан, община Тутракан, област Силистра и се учредява в полза на Община Тутракан безсрочно. По този начин се обезпечава изграждането и обслужването на водопровод за обект: ,,Външен водопровод от клон Раней 1, 2 и 3 до помпена станция II-pи подем Тутракан“, включително и прилежащите към него шахти с площ до 15 кв. м. Решението е в съответствие със Закона за горите, с който се допуска строителство в горски територии – държавна собственост.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest