Правителството се разпореди с имоти

Правителството учреди безвъзмездно в полза на община Бургас право на строеж върху поземлени имоти за изграждане на защитена лодкостоянка.

Имотите са публична държавна собственост и представляват части от морското дъно в границите на вътрешните морски води на България в Черно море. Инвестиционната инициатива на община Бургас е за изграждане на лодкостоянка с нови хидротехнически пристанищни съоръжения. Проектният капацитет на лодкостоянката е 20 малки риболовни кораба. Те ще позволяват заставането на котва или приставането, престояването, изтеглянето на брега и обслужването, в т.ч. разтоварване на уловите, зареждане с гориво, вода или хранителни продукти, както извършване на малки ремонти на малки риболовни кораби за дребномащабен крайбрежен риболов. Проектът предвижда още върху части от морското дъно да бъде изградено хидротехническо пристанищно съоръжение за защита на акваторията от вълново въздействие, течения и наноси.

Съгласно друго правителствено решение статутът на имот, предоставен за управление на Комисията за регулиране на съобщенията, се променя от публична държавна в частна държавна собственост. Теренът и постройките върху него са разположени в столичния район Красна поляна. Необходимо е премахване на 13 от 14- те постройки върху имота, тъй като са негодни и опасни за обитаване. На мястото на една от сградите ще бъде изградена сертифицирана лаборатория. Чрез нея ще се подпомогне контролната дейност на комисията, като ще се изпитват съоръжения за устойчивост и съвместимост с посочените в законодателството стандарти.

Правителството прие също така Решение за допълнение на РМС № 360 от 2021 г. за безвъзмездно предоставяне за управление на имоти – публична държавна собственост, на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ (ДП „ДПК“). Съгласно чл.116, ал. 3 от Закона за държавните резерви и военновременните запаси, съответно чл. 4, ал.1 от Правилника за структурата, устройството и дейността, правомощията и задълженията на органите за управление на ДП „ДПК“, държавата предостави на ДПК имоти – публична държавна собственост, определени с РМС № 360 от 15 април 2021 г. Съгласно Решението председателят на Българския институт по метрология, министърът на икономиката и изпълнителният директор на ДП „ДПК“ следваше да организират предаването и приемането на имотите, посочени в приетото от МС решение в едномесечен срок с протокол. С настоящото решение се предлага предаването и приемането на имота да влезе в сила от 1 януари 2022 г.

Pin It on Pinterest