Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за промяна предназначението на поземлен имот в горска територия – публична държавна собственост.

С този акт ще се осигури реализирането на обект: „Път „Плодовитово-Асеновград“ – изграждане на нов мост над река Марица“. Имотът се намира в с. Градина, община Първомай, област Пловдив и е с площ 1,875 дка. Той е в обхвата на дейност на „Държавно горско стопанство Първомай“ към ДП „Южноцентрално държавно предприятие“ гр. Смолян.

С друго правителствено решение се учредява безвъзмездно право на ползване върху проектен поземлен имот с площ 6 717 кв. м, в землището на град Якоруда, област Благоевград. Имотът се намира в Териториално поделение „Държавно горско стопанство Якоруда” към ДП „Югозападно държавно предприятие”- Благоевград. Вещното право върху имота се учредява за извършване на теренни проучвания и консервация на археологически ценности, в полза на Национален исторически музей, за срок от 3 години.

За частна държавна собственост беше обявена сграда в Стара Загора, разположена в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради лошото й конструктивно състояние и изградена отново. При изпълнението на проект „Реконструкция на гарови комплекси Стара Загора и Нова Загора”, съфинансиран чрез ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“, ще бъде изградена нова сграда, която ще изпълнява функциите на стрелкова кабина.

Pin It on Pinterest