Правителството се разпореди с имоти

Правителството взе решение за отчуждаване на имоти – частна собственост за изграждането на магистрала „Хемус” в участъка от пътен възел „Буховци” до пътен възел „Белокопитово”.

Имотите, представляващи земеделски земи, се намират в землищата на селата Макариополско и Буховци в община Търговище, и землищата на селата Черенча и Градище, община Шумен. Собствениците ще бъдат обезщетени с имоти – частна държавна собственост от държавния поземлен фонд, осигурени от Министерството на земеделието, храните и горите. Те се намират в землищата на село Макариополско, община Търговище, и на селата Черенча, Средня и Струйно в община Шумен. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на отчуждаваните имоти в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

За частна държавна собственост бяха обявени две сгради в Карнобат и една в Мездра, разположени в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. В сградите не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. През тях не преминават действащи кабели и съоръжения на железопътната инфраструктура и нямат функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

Съгласно друго правителствено решение, имот – частна държавна собственост, се обявява за имот – публична държавна собственост и безвъзмездно се предоставя за управление на Министерство на вътрешните работи за нуждите на Четвърта районна пожарна служба към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Пловдив при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. Поземленият имот се намира на бул. „Освобождение“ в гр. Пловдив. С предоставянето му за управление на МВР, ще се осигури подходящ терен за дейността на Четвърта районна пожарна служба към Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Пловдив.

На Медицинския университет – Варна „Проф. д-р Параскев Стоянов“ се предоставя управлението върху част от имот – публична държавна собственост, за нуждите на учебното заведение, което ще позволи обособяване на нови учебни зали, лаборатории и помощни помещения към катедрите на Университета. Частта от имот представлява самостоятелно обособен обект с площ 481,91 кв. м, разположен на 10-ия етаж в административна сграда на ул. „Брегалница“ № 3 в град Варна. Досега той е бил в управление на Регионалната здравна инспекция – Варна, която от своя страна получава управлението върху самостоятелен обект с площ 69,47 кв. м, разположен на 9-тия етаж в същата сграда. Сградата, в която са обектите, се споделя между Медицинския университет, Регионалната здравна инспекция и Центъра за спешна медицинска помощ във Варна. Взаимното предоставяне на имоти ще създаде възможност за задълбочаване на партньорските взаимоотношения между институциите, което е от взаимен интерес за продължаващото обучение и квалификация на специалисти от РЗИ, практическото обучение на студентите на МУ – Варна, съвместни проекти на трите институции, насочени към здравните потребности на обществеността.

Pin It on Pinterest