Правителството се разпореди с имоти

С решение на правителството се променя статутът на имот в град Русе.

Имотът, предоставен безвъзмездно за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – Държавно предприятие Национална компания „Железопътна инфраструктура“, се обява за публична държавна собственост. Теренът се намира в кв. „Източна промишлена зона“ и е с площ 3062 кв. м. Промяната на статута е свързана с реализиране на обекта: „Изместване и модернизация на Тягова подстанция Русе“, част от инвестиционната политика на предприятието.

Правителството предоставя управлението на част от имот – публична държавна собственост на Висшия съдебен съвет. Частта от имота, представляваща стая №314 с площ 22 кв. м, се намира на четвъртия етаж в сграда №3 на пл. „Света Неделя“ № 6 в столичния район „Възраждане“ и ще се използва за нуждите на Върховния административен съд.

Кабинетът взе също решение за безвъзмездно предоставяне на имоти – публична държавна собственост и имущество – мощности за военновременна дейност на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Имотите – публична държавна собственост и мощностите за изпълнение на военновременни задачи на националното стопанство са предоставени на ДП „Транспортно строителство и възстановяване“ и на ДП „Съобщително строителство и възстановяване“ през 2001 и 2002 г. за изпълнение на публични задачи, свързани с поддържане на готовност и изпълнение на дейности и задачи по държавния военновременен план, както и по националния и областните планове за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- възстановителни работи.

Тъй като имотите – публична държавна собственост и мощностите за изпълнение на военновременни задачи на националното стопанство, не са необходими за изпълнение на основната дейност на двете търговски дружества, същите не са включени в техния капитал. Решението предвижда военновременните мощности да бъдат обявени за движими вещи – частна държавна собственост и заедно с имотите – публична държавна собственост, да бъдат предоставени за управление на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията на основание чл. 6, ал. 1 и чл. 15, ал. 1 и 2 от Закона за държавната собственост и чл. 6, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

С друго решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост, необходими за изграждане на автомагистрала „Хемус“. Те се намират в землищата на с. Бохот, област Плевен, с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци, област Ловеч, и са определени съгласно одобрени подробни устройствени планове – парцеларни планове за трасето. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Министерският съвет прие също решение за безвъзмездно предоставяне за управление на археологическа недвижима културна ценност — публична държавна собственост, на община Смолян за срок от 10 години. Археологическа недвижима културна ценност „Момчилова крепост“ се намира в землището на с. Градът и с. Подвие , община Смолян, м. „Градището“. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей – Смолян.

Кабинетът прие също решение за обявяване на имот – публична държавна собственост, за имот – частна държавна собственост и за даване на съгласие за внасянето му като непарична вноска в капитала на ,,ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ­СОФИЯ“ ЕООД, гр. София. В центъра се лекуват средногодишно около 1270 пациенти, от които 770 с тежки психични заболявания – пациенти с остра психомоторна възбуда и автоагресия, изискващи 24-часов медицински надзор, специални средства и условия за овладяване, както и подходяща материално-техническа база. С апортирането на имота ще бъде решен проблема с недостига на легла за пациенти с остри психични заболявания на територията на град София. Пребазирането на лечебното заведение във въпросната сграда, би позволило и разкриването на нови дейности, като рехабилитационни програми, както за психично болните, така и за пациенти със зависимости.

С друго решение на правителството имот в столицата преминава в управление на областния управител на област София. Поради отпаднала необходимост по решение на правителството от Министерството на  образованието и науката се отнема правото на управление върху имот – публична държавна собственост. Той се намира на ул. ,,Илиянско шосе“ 12, гр. София, като върху терена с площ 10 998 кв м са построени 7 сгради. Със същото решение се обявява за имот – частна държавна собственост и преминава в управление на областния управител на област София.

Pin It on Pinterest