Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет предоставя безвъзмездно правото на управление върху част от имот – публична държавна собственост на Народното събрание на Република България.

Той представлява партера от източното крило на сградата на Народното събрание на Република България, както и депото за художествени произведения, намиращи се в гр. София, район „Оборище“, пл. „Княз Александър I“ № 1. Така ще бъде задоволена потребността от допълнителни зали за заседания на постоянните комисии в Народното събрание, във връзка с изградената и въведена в експлоатация нова пленарна зала. Към момента частта от имота е в управление на Министерството на културата и е с отпаднала необходимост за ведомството.

С решение на правителството ведомствата, осъществяващи задължителен граничен контрол съгласно Наредбата за граничните контролно – пропускателни пунктове, получават безвъзмездно за управление части от ГКПП „Илинден“, в съответствие с техните административни нужди. Имотът – публична държавна собственост в с. Илинден е с площ 26 168 кв. м и включва построените в него сгради, метални козирки и контролни кабини. Части от него се предоставят безвъзмездно за управление на Агенция „Митници“, на Министерството на вътрешните работи за нуждите на Главна дирекция „Гранична полиция“, на Българската агенция по безопасност на храните, на Агенция „Пътна инфраструктура“ и на Регионалната здравна инспекция – гр. Благоевград. Останалата част от имота, която не е предоставена безвъзмездно за управление на ведомства за изпълнение на функции, свързани с извършването на граничен контрол, преминава в управление на Агенция „Митници“.

За частна държавна собственост е обявена сграда в гр. Шивачево, област Сливен, разположена в близост до железопътната инфраструктура. Правителството даде съгласието си тя да бъде премахната от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването й, както и лошото й конструктивно състояние. Сградата няма функционално и технологично значение за сигурността на железопътните превози.

По решение на правителството се отчуждават части от имоти – частна собственост, необходими за реализацията на Обект „Подмяна на преносен (магистрален) газопровод в участъка ОС „Беглеж“ – КВ „Дерманци“ – КВ „Батулци“ – КВ „Калугерово“, на територията на област Враца и Софийска област, съгласно одобрения подробен устройствен план – парцеларен план. Имотите, предмет на отчуждителната процедура, се намират в землищата на с. Хубавене, област Враца, и с. Калугерово, Софийска област. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на „БУЛГАРТРАНСГАЗ“ ЕАД. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството одобри продажбата на 25 ведомствени жилища (апартаменти) и 1 гараж, които са собственост на „ВАЗОВСКИ МАШИНОСТРОИТЕЛНИ ЗАВОДИ“ (ВМЗ) ЕАД, гр. Сопот. В недвижимите имоти са настанени дългогодишни работници и служители на дружеството, които са заявили интерес за закупуването им. Балансовата стойност на имотите, обект на продажба, представлява 0.10% от общата балансова стойност на дълготрайните материални активи на дружеството. Продажбата ще се осъществи от ВМЗ ЕАД по реда и при условията на чл. 18 от ПРУПДТДУК. Началната цена ще бъде определена от независим оценител, сертифициран от Камарата на независимите оценители в България. Получените средства от продажбата ще останат на разположение на ВМЗ ЕАД с цел влагането им в негови инвестиционни мероприятия.

Правителството прие също Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение – недвижими имоти, собственост на „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ АД, гр. Добрич. „Многопрофилна болница за активно лечение – Добрич“ е лечебно заведение – акционерно дружество със смесено държавно и общинско участие като държавата притежава 65,02 на сто от капитала. Правата на държавата се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), представляват следните недвижими имоти, а именно: поземлен имот с площ 24 706 кв. м., ведно с построените в него 7 сгради; поземлен имот с площ 2 081 кв. м., ведно с построената в него 4-етажна сграда с площ 341 кв. м.; поземлен имот с площ 2 247 кв. м., ведно с построената в него 2-етажна сграда с площ 239 кв. м. Недвижимите имоти, представляващи поземлени имоти и сгради, са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имотите чрез продажба.

Министерският съвет даде съгласие за продажба и на обособена част от лечебно заведение – недвижим имот, собственост на „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник“ ЕООД, гр. Перник. „Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Перник“ ЕООД. гр. Перник е лечебно заведение – търговско дружество със 100 на сто държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), представлява недвижим имот – административна 2-етажна сграда с площ 199 кв. м.  Недвижимият имот е с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерира само разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имота чрез продажба.

Продажба ще бъде извършена и на обособена част от лечебно заведение – недвижими имоти, собственост на „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Канев“ АД, гр. Русе. „УМБАЛ „Канев“ е лечебно заведение – търговско дружество със смесено държавно и общинско участие в капитала (държавата притежава 82,89 на сто от капитала), като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение, по смисъла на § 1, т. 2 от Допълнителните разпоредби на ЗПСК, представляват поземлен имот с площ 6 877 кв. м., ведно с построената в имота сграда от 50 кв.м. Имотите не се ползват за дейността на дружеството и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното е заявило желание за освобождаване от имотите чрез продажба.

Министерският съвет прие също Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от лечебно заведение – недвижими имоти, собственост на „Детска специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация на белодробни болести „Царица Йоанна“ ЕООД, гр. Трявна. Недвижимите имоти – предмет на Решението са: сграда със застроена площ 285 кв. м.; поземлен имот с площ 16 721 кв. м. ведно със сграда; поземлен имот с площ 3 103 кв. м. ведно със сграда. Недвижимите имоти са с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерират само разходи, поради което ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от имотите чрез продажба.

Съгласно ЗПСК продажбата на обособени части от лечебни заведения, които са включени в списъка по Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 на ЗПСК, може да се извърши след решение на Министерския съвет, по предложение на органа, упражняващ правата на собственост в капитала на търговското дружество. Паричният ресурс, получен от продажбата на имотите, ще остане в лечебното заведение и ще се използва в съответствие със Закона за лечебните заведения.

Pin It on Pinterest