България

Правителството се разпореди с имоти

По решение на правителството се отчуждават имоти – частна собственост в землищата на гр. Ботевград и с. Скравена (Софийска област) за държавна нужда за изграждане на обект: „Модернизация на участък от път I-1 (Е-79) ,,Мездра-Ботевград“ от км 161+367 до км 194+164.89. Те са необходими във връзка с одобрен проект за изменение на ПУП-парцеларен план, който предвижда замяна на проектираните кръгови кръстовища на едно ниво с пътни възли на две нива. Освен това в хода на изпълнението на проекта са констатирани погрешно заснети, неправилно отразени или пропуснати мрежи и съоръжения, които следва да бъдат надлежно нанесени в плана. Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите, се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно друго правителствено решение се отчуждават имоти и части от имоти – частна собственост на територията на областите Търговище и Разград за изграждане на близо 12 км от автомагистрала „Хемус“ ( от км 299+000 до км 310+940). Те се намират в землищата на селата Бистра, Съединение и Макариополско в община Търговище и на гр. Лозница и с. Манастирци, община Лозница, област Разград. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Отчуждават се също имоти – частна собственост на територията на Софийска област за доизграждане на пътен възел при км 33+600 на АМ „Европа“, който е част от модернизацията на път I-8 „Калотина – п.в. Храбърско“. Те се намират в землището на село Петърч, община Костинброд. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождението на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството реши да прехвърли на Община Свищов управлението на имоти публична държавна собственост, свързани с историческото минало на региона и страната. Единият поземлен имот се намира в местността „Стъклен“ и е с площ 19 586 кв. м, а вторият, с площ 68 280 кв. м, попада в местността „Паметници“. Двата терена досега са ползвани от Министерството на земеделието и храните, но са с отпаднала за него необходимост. Имотите се предоставят по искане на кмета на Община Свищов за реализиране на общински обект „Историческо място в долината на р. Текир дере, където са дебаркирали руските войски през 1877 г. и са водени първите сражения за Освобождението на България, източно от гр. Свищов“. Не се предвижда да бъдат ползвани за стопанска дейност.

Община Попово получава собствеността върху имот – частна държавна собственост, намиращ се на ул. ,,Зараевска“ № 2 в гр. Попово. Той представлява терен с площ 8758 кв. м и сгради в него. Имотът ще бъде използван за административни нужди и осигуряване на работни помещения за служители на Общината. При нереализиране на предвидените дейности до 5 години от придобиването му Община Попово е длъжна да го прехвърли на държавата.

С друго решение на правителството Община Приморско получава държавни имоти в гр. Приморско. Те са с обща площ 14 012 кв. ми ще бъдат използвани за изграждане на общински градски парк с алеи за озеленяване и места за отдих, зони за спорт (игрища) и фитнес съоръжения на открито, открита сцена за културни събития, детски съоръжения и площадки за игра, паметник и места за свободно паркиране. В един от имотите съществуват сгради в лошо техническо състояние и с конструктивни деформации, поради което ще бъдат предприети действия по премахването им. Имотите ще се използват и стопанисват единствено от Община Приморско по нестопански начин. На областния управител на Бургас ще бъде възложен ангажиментът да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърлят имотите.

Община Созопол получава държавен имот в с. Равадиново. Теренът е с площ 2890 кв. м и ще бъде използван за изграждане на обществено обслужваща сграда за нуждите на общински „Клуб на пенсионера и инвалида“ със съответните помещения към него, общодостъпна зала за културни събития и открита детска площадка с места за отдих. Тя ще се използва и управлява от Община Созопол с неикономическа цел. На областния управител на Бургас ще бъде възложен ангажиментът да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърля имотът.

Община Стара Загора получава собствеността върху имоти – частна държавна собственост в гр. Стара Загора. Те са с обща площ 9433 кв. м и ще бъдат използвани за изграждане и поддържане на общодостъпна зона за отдих и спорт (селищен парк). В него ще има съоръжения на открито – въжени линии, фитнес площадки, открити игрища със свободен достъп за футбол, волейбол, баскетбол, маси за тенис, кучешка градинка със зони за разходка и обучения, обществен паркинг и улици. Целта е да се създаде по-добра инфраструктура в общината, която ще отговори на обществените потребности. Предвижда се ангажимент на областния управител на област Стара Загора да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условията, при които се прехвърлят имотите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest