Правителството се разпореди с имоти

Правителството прехвърля на община Куклен собствеността върху двуетажна сграда със застроена площ 86 кв. м и две едноетажни сгради със застроена площ 84 кв. м и 115 кв. м.

Сградите са частна държавна собственост и се намират на територията на ветеринарна лечебница в гр. Куклен. Общината ще ги използва за образователни и социални дейности.

С решение на правителството община Ямбол получава държавни имоти на ул. „Ген. Владимир Заимов“ в града /бивши „Пехотински казарми“/. Те са с обща площ 342 692 кв. м заедно с построените в тях сгради. Общината ще използва имотите за обособяване на паркови зони за отдих, спорт с добре развита игрова среда и възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия и развлечения. По този начин ще се даде възможност за обособяване на нова градска територия за рекреация и спорт чрез паркова зона, пешеходни и велоалеи, площадки за спорт и озеленяване. Към настоящия момент имотите – частна държавна собственост са в управление на областния управител на област Ямбол.

Правителството обяви имот публична държавна собственост за частна държавна собственост и го предоставя на Столична община. Имотът се намира в район „Лозенец“, местност „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и представлява терен с площ 1559 кв. м. Ще бъде използван за изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“, район „Лозенец“.

Министерският съвет обяви две сгради – публична държавна собственост за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията. Поради естественото им износване са негодни за използване и са застрашени от самосрутване, като не могат да бъдат заздравени. Сградите, управлявани от Агенция „Пътна инфраструктура“, ще бъдат премахнати със средства от нейния бюджет. Обектите с обща застроена площ 594 кв. м се намират на ул. „Сливница“ № 3 в гр. Берковица.

Правителството обяви част от имот – публична държавна собственост за частна държавна собственост. Тя се намира в терен на Главна дирекция „Гранична полиция“ в МВР, в кв. „Южна промишлена зона“ на Видин, и представлява четири броя постройки – складове и спомагателна сграда. Към днешна дата те са престанали да имат качеството на имоти – публична държавна собственост и не се ползват по предназначение, поради опасност от самосрутване. С решението на Министерския съвет за промяна на статута на постройките, те ще бъдат премахнати по реда на ЗУТ като необходимите финансови средства ще бъдат осигурени за сметка на отпуснатите финансови средства през 2021 г. на РДГП – Русе.

Политическа партия „ИМА ТАКЪВ НАРОД“ получава правото да ползва безвъзмездно имот – частна държавна собственост в гр. София. Имотът се намира на бул. „Витоша“ № 148, бл. 69 и представлява помещения, разположени на втория етаж в сградата. Те ще се използват за административните нужди на партията и се предоставят в изпълнение на чл. 31 от Закона за политическите партии за безвъзмездно предоставяне на имоти от държавата на партии, отговарящи на нормативно установените изисквания.

Правителството обяви пет сгради – публична държавна собственост за частна държавна собственост и даде съгласие за премахването им по реда на Закона за устройство на територията поради лошото им техническо състояние. Средствата за премахване са осигурени от бюджета на Държавно предприятие „Фонд затворно дело“, в чието управление се намират. Сградите са в местност „Рамануша“, гр. Сливен и са с обща застроена площ 1835 кв. м. Те са и с отпаднала за предприятието необходимост.

По предложение на Междуведомствения съвет за управление на отнетото имущество, правителството възложи на Националната агенция за приходите да осъществи съответните правни и фактически действия по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и да продаде имуществото, отнето в полза на държавата, с влезли в сила съдебни решения по 17 случая. С изключение са два поземлени имота в землището на с. Ковачите, община Сливен, които се предоставят на Министерството на земеделието за изпълнение на неговите функции и се включват в държавния поземлен фонд.

Pin It on Pinterest