Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за учредяване на безсрочно ограничено вещно право – сервитут, върху част от поземлен имот, публична държавна собственост.

Имотът се намира в с. Марикостиново, община Петрич. Сервитутът се учредява за право на прокарване на външен водопровод, необходим за изграждането на туристически обект. Съгласно Закона за държавната собственост, може да се учредяват ограничени вещни права, когато това е необходимо за изграждане на линейни обекти на техническата инфраструктура или когато друго техническо решение е явно икономически нецелесъобразно.

Правителството одобри също така отчуждаването на имот – частна собственост за изграждане на железопътен надлез и жп мост над река Искър в жп участък София – Елин Пелин. Имотът се намира в землището на с. Бусманци, район „Искър“, Столична община. Съоръженията са част от проект ,.Модернизация на железопътната линия София – Пловдив: железопътни участъци София – Елин Пелин и Елин Пелин – Септември“. Средствата за обезщетяване на собственика на засегнатия имот – частна собственост са за сметка на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Съгласно друго правителствено постановление се отчуждават имоти – частна собственост, за модернизация на железопътната линия София – Пловдив в участъка Ихтиман – Септември. Имотите се намират в землището на село Сестримо, община Белово, област Пазарджик. Средствата за обезщетяване на собствениците или правоимащите лица на засегнатите имоти са за сметка на Национална компания ..Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Правителството възложи на Агенция „Митници“ да сключи договор за придобиване в полза на държавата на имот, намиращ се на територията на ГКПП „Калотина“, и даде съгласие за неговото премахване. Имотът е частна собственост и представлява сграда със застроена площ от 137,7 кв. м, изградена по монолитен начин в периода 1965-1970 г. и е разположена на трасе „Вход“ на ГКПП „Калотина“. Закупуването и премахването на сградата е във връзка с реализиращата се реконструкция на граничния контролно-пропускателен пункт, с което ще бъде повишена пропускателната му способност и ще се осигурят необходимите условия за изпълнение на функциите и задачите на митническата администрация. Имотът ще бъде закупен за сметка на бюджета на Агенция „Митници“ на цена от 43 361 лева.

На община Бяла се прехвърля собствеността върху имоти – частна държавна собственост, намиращи се в местността „До регулацията“, в гр. Бяла. Имотите са с обща площ 163 кв. м и попадат в границите на общински обект от първостепенно значение. Върху тях се предвижда изграждане на брегоукрепителни съоръжения за защита на крайбрежния брегови склон, и прилежащата територия на местност „Шергурна“.

Правителството прие решение за даване на съгласие за апортиране имот – частна държавна собственост в капитала на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД (ДКК), гр. София, находящ се в гр. София, район „Панчарево“, с. Герман, местност „Кангалията“. Придобиването на имота от „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД ще допринесе за постигане на по-добър финансов резултат от управлението на притежаваните активи, чрез използването им за създаване на условия за привличане инвеститори и осъществяването на нови инвестиционни проекти. Министърът на икономиката ще осъществи дейностите по увеличаването на капитала на „Държавна Консолидационна Компания“ ЕАД със стойността на правото на собственост върху недвижимия имот.

Pin It on Pinterest