Правителството се разпореди с имоти

Министерския съвет учреди възмездно безсрочен сервитут на енергиен обект за подземен електропровод върху поземлен имот в горска територия публична държавна собственост.

Имотът се намира в землището на село Поручик Чунчево, община Каварна. Той е с площ на сервитутната зона 0,096 дка.

Съгласно друго решение на Министерския съвет се учредява възмездно безсрочно ограничено вещно право – сервитут върху част от имот – публична държавна собственост в полза на община Чипровци за изграждане на въздушно електрозахранване с кабел 20 kV на площадка за компостиране и разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци и трафопост. Имотът се намира в с. Белимел, като засегнатата площ на сервитута е 90.95 кв. м. Обектът се изпълнява във връзка с проект „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани и/или биоразградими отпадъци за община Чипровци и община Георги Дамяново“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

На община Велико Търново се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имот – частна държавна собственост. Теренът с площ 1631 кв. м е необходим за укрепване на свлачище на общински път в гр. Дебелец, до стадиона, чрез изграждане на противосвлачищни съоръжения. За разполагането им е одобрен подробен устройствен план – парцеларен план. Проектът е определен за общински обект от първостепенно значение.

Правителството предостави безвъзмездно на Столична община правото на собственост върху имот – частна държавна собственост, намиращ се в град София, район „Изгрев“, ул. „Вълко Радински“ № 5. Той представлява терен с площ от 2 034 кв. мие необходим за изграждане на нова общинска детска ясла. След изработването на ПУП-ИПРЗ район „Изгрев“ трябва внесе доклад в Столичния общински съвет за допълване на Програмата за строителство на детски градини 2021-2023 г., за реализация на нов обект – строителство на детска ясла, с цел преодоляване на недостига на места за прием на деца в детски заведения на територията на района.

Статутът на имот – публична държавна собственост се променя на частна държавна собственост и се прехвърля на община Долни чифлик. Имотът се намира в град Долни чифлик и представлява терен с площ от 38 902 кв. м, заедно с построените в него 5 сгради. Той ще бъде използван за площадка за неопасни отпадъци. Общината разполага с необходимия финансов ресурс за неговото управление и поддържане.

С решение на правителството се променя собствеността на общински път VRC1089 /II-16, Ребърково – Зверино/ Лютиброд – Граница общ.(Мездра – Враца) – Челопек /III-1004/ с дължина 6,615 км и той се заличава от списъка на общинските пътища. В списъка на републиканските пътища се създава нов третокласен път 1602 „(Ребърково – Зверино) Лютиброд – Челопек“. Промяната се извършва по предложение на Агенция „Пътна инфраструктура“ и цели осигуряване на обходен маршрут при строителството на път 1-1 (Е79) Мездра – Ботевград. Общата дължина на общинската пътна мрежа на територията на област Враца се намалява с 6,615 км, а на територията на общините Мездра и Враца – съответно с 2,1 км и с 4,515 км.

Министерският съвет прие също така решения за даване на съгласие и определяне на условия и ред за учредяване на право на строеж върху имоти – частна държавна собственост, предоставени за управление на Министерството на отбраната. С реализиране на процедурата по отстъпено право на строеж ще се осигурят жилища, необходими за военнослужещите и цивилните служители на Министерството на отбраната. Ще се осигури също така административна сграда за структури на МО, както и обект с рекреационни функции за настаняване и почивка на военнослужещите и цивилните служители на ведомството, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия. Имотите се намират в общините Поморие, Стара Загора, Бургас, Варна и Столична община.

Съгласно друго правителствено решение се предоставя безвъзмездно за управление имот – публична държавна собственост, на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ за нуждите на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта. До настоящия момент имотът е управляван от Антидопинговия център и представлява бившата Лаборатория за допингов контрол, закрита като структура от Антидопинговия център по силата на § 11 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Съгласно разпоредбата на § 11, считано от 1 януари 2021 г. функциите, дейността, активите, пасивите, архивът, както и всички права и задължения на Антидопинговия център към министъра на младежта и спорта, свързани с Лабораторията за допингов контрол, преминават към Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Предоставянето на имота за нуждите на Научноизследователската и изпитваща лаборатория в спорта има за цел осигуряване на функционирането на лабораторията като административно и оперативно независима от всяка организация, която би могло да окаже неправомерен натиск върху дейността й и да повлияе на безпристрастното изпълнение на нейните задачи и работа. По този начин ще бъде създадена възможност за акредитацията на лабораторията от Световната антидопингова агенция – независима международна организация, която е натоварена с координацията, контрола и превенцията в борбата срещу употребата на допинг в спорта. Акредитацията на лабораторията е една от основните мерки в държавната политика в областта на спорта на Република България.

Pin It on Pinterest