Правителството се разпореди с имоти

Министерският съвет прие решение за безвъзмездно предоставяне за управление на част от групова археологическа недвижима културна ценност – публична държавна собственост, на община Момчилград за срок от 10 години.

Частта от груповата археологическата недвижима културна ценност „Скално светилище“, част от „Култов център – Татул“ е с обща площ 4211.00 кв. м. и се намира в област Кърджали, община Момчилград, село Татул, местност „Землище на село Татул“. Предоставянето на недвижимата археологическа културна ценност ще подпомогне за популяризирането, социализирането и развитието на археологическия обект. Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионалния исторически музей в град Кърджали.

Съгласно друго правителствено решение имоти – публична държавна собственост се обявяват за имоти – частна държавна собственост. Имотите са с предоставени права за управление на Министерство на отбраната и с отпаднала необходимост за ведомството и Българската армия. Като имоти – частна държавна собственост, с тях могат да се извършват разпоредителни действия, съгласно Закона за държавна собственост /ЗДС/ и Правилника за прилагане на ЗДС. Обектите със сменен статут се намират в гр. Самоков (област Софийска), с. Чарган (област Ямбол), гр. Хасково (област Хасково) и с. Лозарево (област Бургас).

За частна държавна собственост са обявени две сгради, разположени в гр. Сеново, община Ветово, област Русе и с. Синдел, община Аврен, област Варна. Правителството даде съгласието си те да бъдат премахнати от активите на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ заради отпадналата необходимост от използването им, както и лошото им конструктивно състояние. В сградите не са разположени обекти на железопътната инфраструктура, съгласно § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за железопътния транспорт. Тяхното премахване е необходимо за изпълнение на проекти, изпълнявани от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.

Община Дупница получава правото на собственост върху държавен имот с площ 57 838 кв. м в землището на гр. Дупница. Имотът е необходим за изпълнение на проект, който включва закриване и рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци в местност „Злево“. Дейностите се финансират по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Основната цел на проекта е подобряване на екологичните характеристики на района, предотвратяване на отрицателните въздействия върху компонентите на околната среда и произтичащите от тях рискове за здравето на населението.

На министъра на младежта и спорта се възлага да сключи договор за покупка на идеални части от имот в полза на държавата. С проекта на Решение на МС се възлага на министъра да придобие 77,13 на сто идеални части от имот, намиращ се в област Благоевград, в землището на гр. Якоруда, в местност Трещеник, ведно с построената в имота масивна сграда, представляваща туристическа хижа „Хотел Трещеник” с РЗП от 2 320 кв.м. Имотът е собственост на Сдружение „Български туристически съюз“ (БТС). Поради невъзможността БТС да погаси натрупани през минали години финансови задължения към Министерството на младежта и спорта, които са в размер на 1 650 609,98 лв., се предлага тяхното пълно уреждане да стане по схемата „дълг срещу собственост“.

Pin It on Pinterest