Правителството реши язовир „Огняново“ да се предостави на ДП „Управление и стопанисване на язовири“

Правителството прие решение за предоставяне на имоти – публична държавна собственост, представляващи язовир „Огняново“, за управление на Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ (ДПУСЯ).

Мотивите за направеното предложение са, че областна администрация не отговаря на изискванията за оператор на язовирна стена – т.е. не разполага с необходимия експертен състав, който да осъществява техническата експлоатация на язовира и съоръженията към него, така и с финансови средства, за да възлага стопанисването, поддържането и осъществяването на техническата експлоатация на язовирната стена и на съоръженията към нея. Основните приоритети в дейността на ДПУСЯ са насочени към създаването и структурирането на предприятието с цел изпълнение на предмета на дейност, а именно за осигуряване на оперативната надеждност на съществуващите язовири, по отношение на баланса на водните ресурси и на адекватността на съоръженията.

Министерският съвет прие също така Решение за даване на съгласие за продажба на обособена част от недвижим имот, собственост на „Специализирани болници за рехабилитация – национален комплекс“ ЕАД, гр. София. Това е лечебно заведение – търговско дружество със 100 % държавно участие в капитала, като правата на държавата в него се упражняват от министъра на здравеопазването. Обособената част от лечебното заведение представлява сграда с полумасивна конструкция със застроена площ 1 504 кв. м. Имотът се намира в местността „Кольова нива“ на община Костенец. Имотът е с отпаднала необходимост за лечебното заведение и генерира разходи. Поради това ръководството на лечебното заведение е заявило желание за освобождаване от сградата чрез продажба.

Pin It on Pinterest