Правителството прие промени в Устройствения правилник на МВР

С постановлението на Министерския съвет се предвижда извършването на структурни промени в специализираната и в общата администрация в Министерството на външните работи с цел оптимизиране на работните процеси, подобряване на координацията между отделните структурни звена и конкретизиране на функциите им.

Измененията предвиждат намаляване на броя на генералните дирекции от четири на три, като се закрива генерална дирекция „Глобални въпроси“. Международно сътрудничество за развитие става част от функциите на дирекция „Външноикономически отношения и сътрудничество за развитие“, която включва и функциите, осъществявани от настоящата дирекция „Външноикономически отношения“. За по­активното популяризиране на външнополитическите приоритети на страната, както в България, така и зад граница, дирекция „Пресцентър“ ще бъде преструктурирана в дирекция „Стратегически комуникации и публична дипломация“.

С цел повишаване ефективността на структурните звена, с проекта на постановление се предвижда намаляване броя на дирекциите в общата администрация от шест на четири: функциите на съществуващите в момента дирекции „Човешки ресурси“ и „Административно обслужване“ се обединяват в една дирекция – ,,Човешки ресурси и административно обслужване“, а дирекции „Информационни и комуникационни системи“ и „Сигурност на дейността и информацията“ се сливат в дирекция „Информационно и комуникационно обслужване и сигурност на информацията“. Дирекция „Бюджет и финанси“ се преструктурира в дирекция „Финанси и управление на собствеността“ , която поема част от функциите на дирекция „Управление на собствеността и материално­техническо осигуряване“ по управление на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна собственост и транспортното обслужване на Министерството на външните работи. Предвижда се създаването на нова дирекция „Оперативни програми и управление на проекти“, която да осъществява дейностите, свързани с възлагане на обществени поръчки и управление на проекти.

Pin It on Pinterest